BIP - Przedszkole nr 27 w Chorzowie

BIP - strona główna
Przedszkole nr 27 w Chorzowie

Narzędzia

Czcionka:

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Kontrast:

 • Kontrast domyślny
 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast żółto-czarny
 • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót

Treść strony

wersja do druku
STATUT JEDNOSTKI

Podstawa prawna:

 

 1. Kodeks Pracy – Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku ( tekst jednolity - Dz. U. z 2014 roku Nr 0 poz. 1502 z późn. zm); akty wykonawcze do tej Ustawy
 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (tekst jednolity - Dz. U. z 2014 roku Nr 0 poz. 191 z późn. zm.)
 3. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 marca 2013 roku w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu  ustawy o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz. U. z 2013 roku Nr 0 poz. 594)
 4. Konwencja o Prawach Dziecka (Dz. U. z 1991 roku Nr 120 poz. 526, 527 z późn. zm.)
 5. Ustawa z dnia 07 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 roku poz 2156  z późn. zm.) oraz akty wykonawcze do ustawy
 6. Ustawa z dnia 23 czerwca 2016 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw  (Dz. U. z 2016 roku poz 1010)
 7. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 roku w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w szkołach i placówkach publicznych (Dz. U. z 1992 roku Nr 36 poz. 155 z późn. zm.)
 8. Rozporządzenie Ministrów Pracy i Polityki Socjalnej oraz Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 1999 roku w sprawie zwolnień od pracy lub nauki osób należących do kościołów i innych związków wyznaniowych w celu obchodzenia świąt religijnych  nie będących dniami ustawowo wolnymi od pracy (Dz. U. z 1999 roku Nr 26 poz. 235 )
 9. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 roku w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2013 roku Nr 0 poz. 532)
 10. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 lutego 2007 roku  w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2007 roku Nr 35 poz. 222)
 11. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 września 2008 roku w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno – pedagogicznych (Dz. U. z 2008 roku  Nr 173 poz. 1072)
 12. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu a dnia 25 sierpnia 2009 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2009 roku Nr 139 poz. 1130 z późn. zm)
 13. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 roku w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2009 roku Nr 168 poz. 1324 z późn. zm)
 14. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 listopada 2015 roku w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. z 2015 roku  poz. 1113 z późn. zm)
 15. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 czerwca 2016 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.U. z 2016 roku,  poz. 895)
 16. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 lipca 2014 roku w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2014 roku Nr 0 poz. 1118)
 17. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2014 roku w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (Dz.U. z 2014 roku Nr 0 poz. 1157)
 18. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz.U. 2014 poz. 1170)

 

 

 

I.

Postanowienia ogólne

              4 - 5

II.

Cele i zadania Przedszkola

5 – 15

III.

Organy Przedszkola i ich kompetencje

16 – 24

IV.

Organizacja pracy Przedszkola

24 – 29

V.

Nauczyciele i inni pracownicy Przedszkola

29 – 33

VI.

Wychowankowie Przedszkola

33 – 37

VII.

Rodzice

37 - 39

VIII.

Postanowienia końcowe

39

Spis treści

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STATUT

PRZEDSZKOLA  NR 27  W  CHORZOWIE

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§ 1

Ilekroć w dalszych przepisach niniejszego Statutu jest mowa bez bliższego określenia o:

 1. Przedszkolu – należy przez to rozumieć Przedszkole nr 27
 2. Ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty        ( tekst jedn. Dz. U. z 2004r. Nr 256,poz.2572 z późn.zm.);
 3. Statucie – należy przez to rozumieć niniejszy Statut Przedszkola;
 4. Dyrektorze, Radzie Pedagogicznej, Radzie Rodziców – należ przez to rozumieć organy działające w Przedszkolu;
 5. Wychowankach lub dzieciach oraz rodzicach – należy przez to rozumieć wychowanków Przedszkola oraz ich rodziców lub prawnych opiekunów
 6. Nauczycielu – należy przez to rozumieć nauczyciela i innego pracownika pedagogicznego zatrudnionego w Przedszkolu;
 7. Organie prowadzącym Przedszkole – należy przez to rozumieć Gminę Chorzów
 8. Organie sprawującym nadzór pedagogiczny nad Przedszkolem – należy przez to rozumieć Śląskiego Kuratora Oświaty

§ 2

 1. Przedszkole nosi nazwę: Przedszkole nr 27
 2. Siedzibą Przedszkola jest budynek przy ulicy Wandy 34
 3. Ustalona nazwa używana jest przez Przedszkole w pełnym brzmieniu: Przedszkole nr 27.
 4. Przedszkole używa pieczęci:

PRZEDSZKOLE NR 27

41 – 500 Chorzów, ul. Wandy 34

Tel/fax : 32 241-53-63

Regon: 241784928, NIP : 627-11-77-009

 1. Dane kontaktowe przedszkola: tel/fax: 32 241 53 63, e-mail: przedszkole27chorzow@wp.pl, strona www: przedszkole27.pl
 2. Przedszkole jest placówką publiczną, prowadzoną przez Gminę Chorzów, organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Śląski Kurator Oświaty
 3. Przedszkole prowadzi gospodarkę finansową na podstawie rocznego planu finansowego zatwierdzonego przez organ prowadzący
 4. Zasady finansowania przedszkola z budżetu Gminy określa uchwała budżetowa.

Rozdział 2

Cele i zadania Przedszkola

§ 3

 1. Przedszkole podejmuje niezbędne działania w celu tworzenia optymalnych warunków realizacji działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej, zapewnienia każdemu dziecku warunków niezbędnych do jego rozwoju, ponoszenia jakości pracy placówki i jej rozwoju organizacyjnego.
 2. Działania, te dotyczą:

           1)      efektów w zakresie kształcenia, wychowania i opieki oraz realizacji celów i zadań statutowych;

           2)      organizacji procesów kształcenia, wychowania i opieki;

           3)      tworzenia warunków do rozwoju i aktywności dzieci przedszkolnych;

           4)      współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym;

           5)      zarządzania przedszkolem.

 1. Przedszkole pełni w równym stopniu funkcje opiekuńcze, wychowawcze i kształcące. Zapewnia dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych. Tworzy warunki do budowania tożsamości narodowej i umożliwia podtrzymanie tożsamości religijnej. Pełni także funkcję doradczą i wspierającą działania wychowawcze rodziców.
 2. Celem nadrzędnym edukacji przedszkolnej jest wspomaganie rozwoju i edukacji dzieci
  w zależności od ich indywidualnych potrzeb i możliwości, zmierzające do osiągnięcia stanu gotowości do podjęcia nauki w szkole podstawowej.
 3. Celem Przedszkola jest szczególności:

1)      wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji,

2)      budowania systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe,

3)      kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek,

4)      rozwijanie u dzieci umiejętności społecznych, które są niezbędne w poprawnych relacjach                           z dziećmi i dorosłymi,

5)      stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci,

6)      budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały,

7)      troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną, zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych,

8)      budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych,

9)      wprowadzanie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne,

10)  kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej ( do rodziny, rówieśniczej                         i wspólnoty narodowej ) oraz postawy patriotycznej,

11)  zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości,  aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej.

 1. Do zadań Przedszkola należy szczególności:

1)      zapewnienie opieki, wychowania i nauki w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa,

2)      zapewnienie dzieciom bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu w przedszkolu,

3)      organizowanie pracy z dziećmi zgodnie z zasadami higieny pracy, nauki i wypoczynku oraz prawidłowościami psychologii rozwojowej dzieci,

4)      dostosowanie treści, metod i form pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej do możliwości rozwojowych dziecka,

5)      organizowanie i udzielanie pomocy pedagogiczno – psychologicznej,

6)      pomoc dzieciom z rodzin będących w trudnej sytuacji życiowej i materialnej,

7)      informowanie rodziców na bieżąco o postępach dziecka,

8)      uzgadnianie wspólnie z rodzicami kierunków i zakresu zadań realizowanych przez przedszkole,

9)      organizowania opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi,

 1. Zadania, o których mowa w ust. 4 realizowane są we współpracy z:

1)      rodzicami,

2)      nauczycielami i innymi pracownikami Przedszkola,

3)      poradnią psychologiczno-pedagogiczną,

4)      innymi przedszkolami i placówkami.

 1. Sposób realizacji zadań Przedszkola odbywa się poprzez odpowiedni dobór treści, metod
  i organizację pracy wychowawczo-dydaktycznej i opiekuńczej, uwzględniający potrzeby
  i możliwości rozwojowe dziecka, w szczególności:

1)      stosowanie zadań dla dzieci w sytuacjach naturalnych,

2)      wykorzystanie systemu ofert edukacyjnych,

3)      organizowanie zajęć o atrakcyjnych dla dzieci treściach z zastosowaniem różnorodnych, w miarę możliwości nowatorskich form i metod pracy,

4)      stawianie zadań dostosowanych do rzeczywistych potrzeb, możliwości i zainteresowań dzieci,

5)      organizowanie sytuacji edukacyjnych sprzyjających nawiązywaniu przez dzieci różnorodnych kontaktów społecznych oraz wyrażania własnych emocji, myśli i wiedzy                 w różnorodnej twórczości własnej – werbalnej, plastycznej, ruchowej, muzycznej,

6)      ukazanie dzieciom piękna języka ojczystego oraz bogactwa kultury i tradycji narodowej                   i regionalnej,

7)      upowszechnianie wiedzy ekologicznej wśród dzieci oraz kształtowanie właściwych postaw wobec zagadnień ochrony środowiska,

8)      upowszechnienie wiedzy o ruchu drogowym wśród dzieci oraz kształtowanie właściwych postaw wobec problemu bezpieczeństwa i zasad poruszania się po drodze,

9)      przygotowanie do podjęcia nauki szkolnej zgodnie z podstawą programową wychowania przedszkolnego,

10)  tworzenie warunków umożliwiających dziecku osiągnięcie “gotowości szkolnej” pod względem :
a)  gotowości do nauki pisania, czytania, a także do pojęć matematycznych,

b)      emocjonalnym,

c)      podejmowania wspólnych zadań i rozwiązywania problemów,

d)     samodzielności wykonywania czynności samoobsługowych,

e)      odpowiedzialności wywiązywania się z podejmowanych zadań.

 1. Przedszkole realizuje cele i zadania wynikające z ustawy, a także z wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych oraz Konwencji o Prawach Dziecka poprzez organizowanie przez nauczycieli pracy z całą grupą dzieci, zespołowo lub indywidualnie, w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego, stosując zróżnicowane metody i formy pracy z dzieckiem zaczerpnięte z różnorodnych koncepcji pedagogicznych.
 2. Szczegółowe zadania Przedszkola i sposób ich realizacji ustalony jest  w planach pracy poszczególnych oddziałów przedszkolnych.

§ 4

 1. Przedszkole organizuje i udziela dzieciom, ich rodzicom oraz nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej polegającej na:

1)      diagnozowaniu środowiska dziecka,

2)      rozpoznawaniu potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb wychowanka,

3)      rozpoznawaniu przyczyn trudności w nabywaniu nowych umiejętności,

4)      wspieraniu dzieci uzdolnionych,

5)      organizowaniu różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

6)      wspieraniu nauczycieli i dzieci w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne dziecka,

7)      udzielaniu nauczycielom pomocy w dostosowaniu wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych przez nich programów nauczania do indywidualnych potrzeb dziecka,                   u którego stwierdzono specyficzne trudności, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom,

8)      wspieraniu nauczycieli i rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych.

 1. Korzystanie z pomocy psychologiczno - pedagogicznej jest dobrowolne i nieodpłatne.
 2. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna w Przedszkolu może być udzielana na wniosek rodziców, nauczyciela prowadzącego dany oddział przedszkolny.
 3. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna w przedszkolu organizowana jest w formie porad, konsultacji, warsztatów dla rodziców i nauczycieli.

 

§ 5

 1. Przedszkole umożliwia dzieciom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej realizując zadania programowe:

1)      w ramach podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, Przedszkole wychowuje dzieci w umiłowaniu Ojczyzny, rozwija szacunek dla rodziców, języka i wartości moralnych kraju, z którego pochodzi i w którym mieszka, jak i dla innych kultur, a także wychowuje w duchu humanizmu, tolerancji, wolności sumienia,

2)      w ramach podtrzymywania poczucia tożsamości religijnej, uznając prawo rodziców do religijnego wychowania, organizuje naukę religii na życzenie rodziców (prawnych opiekunów), wyrażone w formie pisemnego oświadczenia,

a)      dzieci nie uczęszczające na lekcje religii pozostają pod opieką nauczyciela oddziału lub przechodzą do innego oddziału przedszkolnego,

b)      nauczanie religii odbywa się w oparciu o program zatwierdzony przez władze właściwego Kościoła.

§ 6

Organizowanie zajęć dodatkowych odbywa się na wniosek rodziców, z uwzględnieniem potrzeb i możliwości rozwojowych dzieci.

§ 7

 1. Bezpieczeństwo dzieci podczas ich pobytu w przedszkolu.

1)   Przedszkole przyjmuje odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka od  momentu       oddania dziecka przez rodziców pod opiekę nauczyciela,

2)      Zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa – zarówno pod  względem fizycznym, jak i psychicznym,

3)      Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi, dostosowując metody i sposoby                 oddziaływań do wieku dziecka, jego możliwości rozwojowych i potrzeb środowiska                          z uwzględnieniem istniejących warunków lokalowych, a w szczególności zapewnia bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu w placówce oraz w trakcie zajęć poza jej terenem,

4)      Opiekę nad dziećmi przebywającymi w Przedszkolu sprawują nauczyciele, którym powierzono dany oddział,

5)      Nauczyciel musi mieć świadomość, że odpowiada za życie i zdrowie dzieci. Troska
o pełne bezpieczeństwo i zdrowie wychowanków jest priorytetem wszelkich działań personelu placówki,

6)      Nauczyciel przed przystąpieniem do pracy sprawdza miejsce pracy pod względem bezpieczeństwa. W przypadku stwierdzenia zagrożenia, powiadamia Dyrektora oraz zabezpiecza teren przed dziećmi,

7)      W przypadku zauważenia przez nauczyciela symptomów choroby u dziecka, należy postępować zgodnie z „Planem postępowania przedszkola w przypadku złego stanu zdrowia  dziecka”. Nauczyciel powinien  jak najszybciej skontaktować się z rodzicami lub opiekunami, a w przypadku braku kontaktu skonsultować się z lekarzem,

8)      Nauczyciela, w jego pracy opiekuńczej, wychowawczej i związanej z zapewnieniem dzieciom bezpieczeństwa na terenie Przedszkola, jak i podczas  spacerów i zajęć organizowanych poza terenem przedszkola, wspomaga starsza woźna, a w grupie dzieci        3 letnich –  pomoc nauczyciela,

9)      Przedszkole w swoich działaniach stosuje obowiązujące przepisy bhp i p.poż, które
są określone w „Instrukcji p.poż” i „Procedurze bezpieczeństwa”  obowiązujących na terenie przedszkola,

10)  Dzieci są przyprowadzane do przedszkola od godz. 6.00 przez rodziców, bądź inne osoby upoważnione przez rodziców. Rodzice są poinformowani o sposobie przyprowadzania                     i odbierania dzieci z przedszkola na pierwszym zebraniu we wrześniu każdego roku szkolnego,

11)  Dzieci nie mogą być pozostawione bez opieki dorosłych,

12)  Nauczyciel ustala wspólnie z dziećmi zasady i normy obowiązujące w grupie, wdraża dzieci systematycznie do zgodnej zabawy, do przestrzegania zasad zgodnego współżycia     z rówieśnikami, uczestniczy w zabawach dzieci,

13)  Podczas zajęć obowiązkowych nauczyciel zawsze musi przemyśleć organizacyjnie zajęcia, tok ćwiczeń ruchowych, przebieg zabawy pod kątem bezpieczeństwa dzieci. Nauczyciel musi przewidywać ewentualne zagrożenia i im przeciwdziałać,

14)  Przy przemieszczaniu się grupy np. na zajęcia dodatkowe, do szatni, na wycieczki piesze, dzieci ustawiają się parami i tak samo się przemieszczają po korytarzach, natomiast po schodach przechodzą pojedynczo, trzymając się poręczy,

15)  Podczas pobytu dzieci na terenie przedszkolnym (w ogrodzie) nauczyciele przestrzegają „Regulaminu korzystania z ogrodu przedszkolnego”,

16)  W razie wystąpienia wypadku dziecka na terenie przedszkola lub poza nim, nauczyciel jest zobowiązany natychmiast powiadomić Dyrektora i postępować zgodnie
z „Procedurą postępowania w sytuacji zaistnienia wypadku wychowanka”,

17)  Organizacja wycieczek wyjazdowych i pieszych przebiega zgodnie z przyjętym „Regulaminem organizacji wycieczek przedszkolnych”,

18)  Każde wyjście nauczyciela z grupą poza teren przedszkola musi być zgłaszane dyrektorowi,

19)  Opiekę nad dziećmi podczas zajęć poza terenem Przedszkola, w trakcie wycieczek organizowanych przez przedszkole, sprawują nauczyciele, których opiece powierzono oddziały, starsze woźne, pomoc nauczyciela, a  w razie potrzeby- za zgodą Dyrektora -  inne osoby, w  szczególności rodzice,

20)  Wychowankowie przedszkola ubezpieczeni są od następstw nieszczęśliwych  wypadków.

 1. Zasady postępowania z dzieckiem chorym:

1)      Nauczyciele odpowiadają za zdrowie i samopoczucie wszystkich dzieci podczas ich pobytu w placówce. W związku z tym przedszkole zobowiązuje rodziców do przyprowadzania do placówki dzieci zdrowe, nie będące w trakcie leczenia, nie przyjmujące środki farmakologiczne z powodu choroby,

2)      Nauczyciel ma prawo nie przyjąć dziecka, u którego w momencie przyprowadzenia do przedszkola widać oznaki chorobowe takie jak: kaszel, katar, gorączka, zmiany mogące wskazywać na chorobę zakaźną np. objawy skórne, zapalenie spojówek itp. W przypadku kwestionowania decyzji nauczyciela, co do stanu zdrowia dziecka, nauczyciel ma prawo zobowiązać rodzica o dostarczenie zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do uczęszczania dziecka do przedszkola,

3)      W przypadku złego stanu zdrowia dziecka przebywającego w przedszkolu nauczyciel zobowiązany jest do podjęcia działań zgodnie z obowiązującym „Planem postępowania przedszkola w przypadku złego stanu zdrowia  dziecka” W przypadku nieobecności dziecka spowodowanej chorobą, nauczyciel może poprosić rodziców (opiekunów) dziecka o dostarczenie zaświadczenia od lekarza, potwierdzającego zakończenie leczenia i brak przeciwwskazań do uczęszczania dziecka do przedszkola,

4)      W trakcie pobytu w przedszkolu, personel nie może podawać dziecku żadnych leków i preparatów zdrowotnych,

5)      W przypadku dzieci alergicznych wymagane jest zaświadczenie lekarskie stwierdzające rodzaj i objawy alergii,

6)      Z powyższymi zasadami zapoznawani są rodzice na pierwszym zebraniu grupowym bądź indywidualnie potwierdzając to swoim podpisem.

§ 8

 1. Przedszkole spełnia zadania opiekuńcze odpowiednio do wieku dzieci z uwzględnieniem obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny.
 2. Opiekę nad dziećmi przebywającymi w Przedszkolu sprawuje nauczyciel prowadzący zajęcia, starsza woźna, a w oddziale dzieci 3 – letnich - dodatkowo pomoc nauczyciela.
 3. Nauczyciel sprawujący opiekę w czasie pobytu dziecka w przedszkolu jest zobowiązany:

1)      nie zostawiać dzieci bez opieki w godzinach pracy,

2)      zaznaczać w dzienniku każdą nieobecność dziecka,

3)      zaspakajać potrzeby psychiczne i fizyczne dzieci w trakcie pobytu w Przedszkolu poprzez zapewnienie dzieciom 3 i 4 - letnim odpowiednich warunków do odpoczynku (leżakowania),

4)      organizowanie różnorodnych zajęć i zabaw ruchowych na świeżym powietrzu,

5)      zapewnienie dzieciom z alergiami pokarmowymi odpowiedniego wyżywienia,

6)      zapewnienie dzieciom picia na życzenie,

7)      pomoc dzieciom w czynnościach samoobsługowych,

8)      urządzać pomieszczenia w sposób funkcjonalny, estetyczny i higieniczny,

9)      informować na bieżąco Dyrektora Przedszkola o wszelkich usterkach technicznych, mogących zagrażać bezpieczeństwu dzieci,

10)  przeprowadzić diagnozę przedszkolną w roku poprzedzającym naukę w klasie pierwszej szkoły podstawowej.

 1. Czas trwania opieki nad dziećmi przebywającymi w Przedszkolu określa harmonogram pracy personelu pedagogicznego.
 2. Indywidualną opieką obejmuje się dzieci, którym z powodu warunków rodzinnych lub losowych potrzebna jest stała lub doraźna pomoc materialna.

 

 1. Zadania pracowników niepedagogicznych związane z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom w czasie zajęć organizowanych przez Przedszkole obejmują:

1)      zapewnienie opieki w czasie wycieczek i spacerów poza teren Przedszkola,

2)      dbanie o bezpieczeństwo w czasie wydawania posiłków,

3)      kontrolowanie bezpieczeństwa dzieci w szatni.

§ 9

Ustala się następujące zasady sprawowania opieki w trakcie zajęć poza terenem Przedszkola:

1)      przez zajęcia poza terenem Przedszkola rozumie się wszystkie formy pracy opiekuńczej, wychowawczej i dydaktycznej prowadzone poza budynkiem i ogrodem przedszkolnym,

2)      bezpośrednią opiekę nad dziećmi podczas zajęć sprawują osoby, o których mowa w § 8 ust. 2,

3)      liczba opiekunów zależna jest od liczby dzieci, rodzaju prowadzonych zajęć i terenu, na którym odbywają się zajęcia – zgodnie z odrębnymi przepisami,

4)      nauczyciel ponosi pełną odpowiedzialność za powierzone jego opiece dzieci,

5)      każde wyjście z dziećmi poza teren Przedszkola, powinno być odnotowane w zeszycie wyjść , znajdującym się gabinecie Dyrektora przedszkola, a w przypadku wycieczek jednodniowych, nauczyciel organizujący wycieczkę, powinien przedstawić Dyrektorowi Przedszkola do zatwierdzenia kartę wycieczki zawierającą :

a)      plan wycieczki,

b)      listę uczestników,

c)      liczbę opiekunów,

6)      w czasie zajęć nauczyciel powinien posiadać apteczkę, a w razie potrzeby udzielić pierwszej pomocy,

7)      przed rozpoczęciem wycieczki nauczyciel powinien przeprowadzić pogadankę na temat bezpieczeństwa, przypomnieć istotne dla danego rodzaju zajęć wiadomości                                  i zasady BHP,

8)      zasady i warunki organizowania wycieczek określone są w Regulaminie Wycieczek Przedszkola,

9)      wszystkie zaistniałe w czasie pobytu dziecka w Przedszkolu i poza jego terenem wypadki należy bezzwłocznie zgłaszać Dyrektorowi Przedszkola.

 

 

 

 

 

 

§ 10

Szczegółowe zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z Przedszkola nr 27
w Chorzowie przez rodziców/ prawnych opiekunów:

1)      Przyprowadzanie dzieci do przedszkola:

                  1)     Do przedszkola dzieci przyprowadzane są pod opieką rodziców (prawnych                 opiekunów),

                  2)     Osoby przyprowadzające dziecko do przedszkola zobowiązane są rozebrać dziecko                 w holu oraz osobiście przekazać dziecko pomocy nauczyciela, woźnej lub nauczycielowi danej grupy,

                  3)     Personel przedszkola nie ponosi odpowiedzialności za życie, zdrowie
i bezpieczeństwo dziecka pozostawionego przez rodziców przed wejściem do przedszkola,

                  4)     Nauczycielka sprawuje opiekę nad dzieckiem od chwili przyjęcia go od osoby przyprowadzającej aż do momentu przekazania dziecka rodzicom (prawnym opiekunom.

 1. Odbieranie dzieci z przedszkola:

                  1)     Dziecko może być odebrane z przedszkola przez rodziców ( prawnych opiekunów) lub osobę upoważnioną zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo,

                  2)     Dziecko należy odebrać osobiście od  dyżurującego pracownika przedszkola,

                  3)     W przypadku odebrania dziecka z ogrodu przedszkolnego, osoby odbierające zobowiązane są do osobistego poinformowania nauczyciela o zamiarze odebrania dziecka,

                  4)     Rodzice (prawni opiekunowie) składają pisemne oświadczenie o osobach upoważnionych do odbioru dziecka z przedszkola – przyjmując na siebie pełne konsekwencje związane z bezpieczeństwem dziecka w drodze do domu,

                  5)     Osobą upoważnioną do odbioru dziecka z przedszkola musi być osoba, która zapewni dziecku całkowite bezpieczeństwo,

                  6)     W szczególnych sytuacjach należy osobiście poinformować nauczycielkę
o odbiorze dziecka przez inną osobę w dniu przyprowadzenia dziecka do przedszkola, wręczając pisemne upoważnienie. Z przyczyn losowych można złożyć oświadczenie telefoniczne, wskazujące dane osoby upoważnionej do odbioru dziecka,

                  7)     Osoba upoważniona do odbioru dziecka powinna posiadać przy sobie dowód osobisty i na żądanie osoby dyżurującej lub nauczyciela okazać go,

                  8)     Rodzic/prawny opiekun może upoważnić pisemnie do odbioru swojego dziecka osobę niepełnoletnią z zastrzeżeniem, że osoba ta ma ukończony 13 rok życia,

                  9)     Osoba, która odbiera dziecko nie może być pod wpływem alkoholu, bądź środków odurzających,

              10)     Rodzice (prawni opiekunowie) mają obowiązek przekazać nauczycielce aktualny telefon kontaktowy,

              11)     Zmiany adresu zamieszkania należy zgłosić Dyrektorowi przedszkola.

 1. Zasady wydawania dzieci osobom upoważnionym przez rodziców (prawnych opiekunów):

1)       Na pierwszym zebraniu ogólnym rodzice są informowani o zasadach przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola,

2)       Pisemne upoważnienia rodziców są gromadzone i przechowywane przez cały rok                      w dokumentacji przedszkola,

3)       W sytuacji budzącej wątpliwości, nauczyciel kontaktuje się z rodzicami dziecka.

 1. Postanowienia ogólne:

1)        Nauczycielka może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby     zamierzającej odebrać dziecko będzie wskazywał, że nie jest ona w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwo (np. pod wpływem alkoholu),

2)        W takiej sytuacji nauczycielka lub Dyrektor podejmuje wszelkie dostępne czynności w celu nawiązania kontaktu z drugim rodzicem lub inną osobę do tego upoważnioną,

3)        W wypadku, gdy dziecko nie zastanie odebrane do godziny 17:00, nauczycielka zobowiązana jest powiadomić telefonicznie rodziców o zaistniałym fakcie,

4)        W przypadku, gdy pod wskazanymi numerami telefonów nie można uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców, nauczycielka oczekuje z dzieckiem
w placówce przedszkolnej 0,5 godz. (do 17.30),

5)        Po upływie tego czasu nauczycielka powiadamia najbliższy komisariat policji (tel. 997) o niemożności skontaktowania się z rodzicami. Dalsze postępowanie przebiega zgodnie z procedurami ustalonymi przez Policję,

6)        Życzenie rodziców dotyczące nie odbierania dziecka przez jednego
z rodziców musi być poświadczone przez orzeczenie sądowe.

 

Rozdział 3

Organy Przedszkola i ich kompetencje

§ 11

 1. Organami Przedszkola są :

1)      Dyrektor Przedszkola,

2)      Rada Pedagogiczna,

3)      Rada Rodziców.

 1. Przedszkolem kieruje dyrektor.
 2. Stanowisko dyrektora powierza organ prowadzący przedszkole. Kandydata na stanowisko dyrektora wyłania się w drodze konkursu. Wymagania, jakie powinien spełnić kandydat określają odrębne przepisy. Organ, który powierzył nauczycielowi stanowisko dyrektora może go odwołać w trybie określonym art. 38  Ustawy o systemie oświaty.
 3. Dyrektor przedszkola:

1)          Kieruje przedszkolem jako jednostką samorządu terytorialnego

2)          Jest osobą działającą w imieniu pracodawcy

3)          Jest organem nadzoru pedagogicznego

4)          Jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej

5)          Wykonuje zadania administracji publicznej w zakresie określonym ustawą.

 1. Dyrektor przedszkola kieruje działalnością przedszkola, reprezentuje placówkę na zewnątrz. Jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli oraz pracowników obsługi i administracji. Jest bezpośrednim przełożonym wszystkich pracowników zatrudnionych w przedszkolu.
 2. Dyrektor przedszkola kieruje działalnością opiekuńczo - wychowawczą i dydaktyczną, a w szczególności:

1)Kształtuje twórczą atmosferę pracy, stwarza warunki sprzyjające podnoszeniu jej jakości,

2)Przewodniczy Radzie Pedagogicznej, przygotowuje i prowadzi posiedzenia Rady oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z Regulaminem Rady Pedagogicznej,

3)Realizuje uchwały Rady Pedagogicznej podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących.

 1. Sprawuje nadzór pedagogiczny poprzez:

1)        Przeprowadzanie ewaluacji wewnętrznej w odniesieniu do wszystkich lub wybranych wymagań, uznanych za istotne w działalności przedszkola i wykorzystywanie jej wyników do doskonalenia jakości pracy przedszkola. W celu realizacji zadań, o których wyżej mowa, dyrektor przedszkola w szczególności obserwuje prowadzone przez nauczycieli zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze oraz inne zajęcia i czynności wynikające z działalności statutowej przedszkola,

2)        Kontrolowanie przestrzegania przez nauczycieli przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej przedszkola,

3)        Monitorowanie, tj. działania prowadzone w przedszkolu obejmujące zbieranie i analizę informacji o działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej placówki,

4)        Wspomaganie nauczycieli w realizacji ich zadań, w szczególności przez: organizowanie szkoleń i narad, motywowanie do doskonalenia i rozwoju zawodowego, przedstawianie nauczycielom wniosków wynikających ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego,

5)        Opracowanie na każdy rok szkolny planu nadzoru pedagogicznego oraz przedstawianie go Radzie Pedagogicznej w terminie do 15 września danego roku,

6)        Opracowanie wspólnie z Radą Pedagogiczną koncepcji i rocznego planu pracy przedszkola z wykorzystaniem wniosków wynikających z nadzoru pedagogicznego i ewaluacji.

 1. Przedkłada Radzie Pedagogicznej nie rzadziej niż dwa razy w ciągu roku wnioski i uwagi ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego.
 2. Dba o autorytet członków Rady Pedagogicznej, ochronę praw i godności nauczyciela.
 3. Współpracuje z Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców.
 4. Stwarza warunki do działania w przedszkolu wolontariuszy, stowarzyszeń i organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza i opiekuńcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności wychowawczo - opiekuńczej w przedszkolu.
 5. Udziela na wniosek rodziców/prawnych opiekunów dziecka, po spełnieniu ustawowych wymogów, zezwoleń na spełnianie obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego poza przedszkolem lub w formie indywidualnego nauczania.
 6. Organizuje wczesne wspomaganie rozwoju dziecka na podstawie opinii Zespołu Orzekającego i na wniosek rodziców/prawnych opiekunów dziecka (w przedszkolu lub domu).
 7. Powołuje Zespół wczesnego wspomagania, który posiada odpowiednie kwalifikacje: psycholog, logopeda, oligofrenopedagog.
 8. Koordynuje działania Zespołu w ramach jego współpracy z rodzicami oraz ustala wymiar zajęć (od 4 do 8 godzin miesięcznie).
 9. Organizuje pomoc psychologiczno – pedagogiczną w formie:

1)                        zajęć specjalistycznych: korekcyjno – kompensacyjnych (dzieci z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się; liczba uczestników tych zajęć wynosi do 5; logopedycznych (dzieci                                     z zaburzeniami mowy, które powodują zaburzenia komunikacji językowej                         i utrudniają naukę; liczba uczestników zajęć tego typu wynosi do 4; socjoterapeutycznych (dla dzieci z dysfunkcjami i zaburzeniami utrudniającymi funkcjonowanie społeczne; liczba dzieci zajęć wynosi do 10),

2)                         innych zajęć o charakterze terapeutycznym ( dla dzieci z dysfunkcjami i zaburzeniami utrudniającymi funkcjonowanie społeczne; liczba dzieci na zajęciach wynosi do 10,

3)                         porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń dla rodziców i nauczycieli.

 1. Powołuje zespół do spraw planowania i koordynowania pomocy psychologiczno – pedagogicznej składający się z nauczycieli i specjalistów, prowadzących zajęcia z dzieckiem, którzy współpracują z:

1)       rodzicami dzieci,

2)       poradniami psychologiczno – pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi,

3)       placówkami doskonalenia nauczycieli,

4)       innymi przedszkolami, szkołami i placówkami, organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.

 1. Organizując pomoc psychologiczno – pedagogiczną może wyznaczyć spośród nauczycieli osobę koordynującą pracę zespołu do spraw planowania i koordynowania pomocy psychologiczno – pedagogicznej.
 2. Informuje na piśmie rodziców wychowanka o ustalonych formach, sposobach i okresie udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz wymiarze godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane.
 3. Zawiadamia, w terminie do 30 września każdego roku szkolnego, dyrektora szkoły podstawowej w obwodzie, której mieszka dziecko o realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego przez dzieci przyjęte do przedszkola, które temu obowiązkowi podlegają.
 4. Dopuszcza do użytku przedszkolnego programy wychowania przedszkolnego.
 5. Wstrzymuje wykonanie uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych z prawem i zawiadamia o tym organ prowadzący i nadzorujący.
 6. Powołuje Komisję rekrutacyjną.
 7. Inspiruje nauczycieli do innowacji pedagogicznych, wychowawczych i organizacyjnych.
 8. Umożliwia podtrzymywanie tożsamości narodowej, etnicznej i religijnej.
 9. Opracowuje w porozumieniu z Radą Pedagogiczną plan doskonalenia nauczycieli.
 10.  Skreśla wychowanka z listy dzieci uczęszczających do przedszkola, z zachowaniem  zasad zapisanych w § 33 Statutu.
 11. Organizuje działalność przedszkola, a w szczególności:

1)             Opracowuje arkusz organizacyjny przedszkola na każdy rok szkolny

2)             Przydziela nauczycielom stałe prace i zajęcia w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatne zajęcia opiekuńczo – wychowawcze                                   i dydaktyczne,

3)             Zapewnia odpowiednie warunki do jak najpełniejszej realizacji zadań przedszkola a w szczególności należytego stanu higieniczno – sanitarnego, bezpiecznych warunków pobytu dziecka w budynku przedszkola i ogrodzie przedszkolnym,

4)             Dba o właściwe wyposażenie przedszkola w sprzęt i pomoce dydaktyczne.

 1. Egzekwuje przestrzeganie przez pracowników przedszkola ustalonego porządku oraz dbałości o estetykę i czystość.
 2. Sprawuje nadzór nad działalnością administracyjną i gospodarczą przedszkola.
 3. Opracowuje projekt planu finansowego przedszkola.
 4. Dysponuje środkami finansowymi określonymi w planie finansowym przedszkola i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie.
 5. Dokonuje, co najmniej raz w ciągu roku przeglądu technicznego budynku i stanu technicznego urządzeń na placu zabaw.
 6. Organizuje prace konserwacyjno – remontowe.
 7. Powołuje komisję w celu dokonania inwentaryzacji majątku przedszkola.
 8. Odpowiada za prowadzenie, przechowywanie i archiwizację dokumentacji przedszkola zgodnie z odrębnymi przepisami.
 9. Prowadzi sprawy kadrowe i socjalne pracowników, a w szczególności:

1)       Nawiązuje i rozwiązuje stosunek pracy z nauczycielami i innymi pracownikami przedszkola,

2)       Powierza nauczycielowi pełnienie funkcji wicedyrektora,

3)       Dokonuje oceny pracy nauczycieli,

4)       Opracowuje regulamin wynagradzania pracowników samorządowych,

5)       Dokonuje oceny dorobku zawodowego za okres stażu na stopień awansu zawodowego,

6)       Przyznaje nagrody dyrektora oraz wymierza kary porządkowe nauczycielom i pracownikom administracji i obsługi przedszkola,

7)       Występuje z wnioskami o odznaczenia, nagrody i inne wyróżnienia dla nauczycieli i pracowników,

8)       Udziela urlopów zgodnie z Kartą Nauczyciela i Kodeksem Pracy,

9)       Załatwia sprawy osobowe nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami,

10)   Wydaje świadectwa pracy i opinie wymagane prawem,

11)   Wydaje decyzje o nadaniu stopnia nauczyciela kontraktowego,

12)   Przyznaje dodatek motywacyjny nauczycielom zgodnie z zasadami opracowanymi przez organ prowadzący,

13)   Dysponuje środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,

14)   Określa zakresy obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności na stanowiskach pracy,

15)   Udziela upoważnień,

16)   Współdziała ze związkami zawodowymi w zakresie uprawnień związków do opiniowania i zatwierdzania,

17)   Wykonuje inne zadania wynikające z przepisów prawa.  

§ 11a

 1. W Przedszkolu działa Rada Pedagogiczna, która jest kolegialnym organem Przedszkola,
  w zakresie realizacji zadań edukacyjnych uprawnionych do wydawania aktów prawa obowiązujących  na terenie Przedszkola.
 2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Przedszkolu.
 3. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Przedszkola.
 4. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej.
 5. Do podstawowych zadań Rady Pedagogicznej należy:

1)      zatwierdzanie planów pracy Przedszkola,

2)      przygotowanie projektu statutu placówki lub jego zmian,

3)      uchwalanie statutu oraz jego zmiany,

4)      opracowanie koncepcji pracy placówki i rocznego planu pracy,

5)      podejmowanie uchwały w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych,

6)      ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli Przedszkola,

7)      ustalenie regulamin swojej działalności,

8)      zatwierdza inne sprawy wynikające z odrębnych przepisów.

 1. Rada Pedagogiczna opiniuje:

1)      organizację pracy Przedszkola, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć,

2)      projekt planu finansowego Przedszkola,

3)      wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych  wyróżnień,

4)      propozycje Dyrektora Przedszkola w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,

5)      powierzenie stanowiska Dyrektora Przedszkola kandydatowi ustalonemu przez organ prowadzący,

6)      przedłużenie powierzenia stanowiska Dyrektora Przedszkola na kolejny okres.

 1. Rada Pedagogiczna ma prawo:

1)      wymagać od Dyrektora realizacji uchwał podjętych w ramach  kompetencji stanowiących,

2)      dwukrotnie w ciągu roku otrzymać od Dyrektora Przedszkola ogólne wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego,

3)      do udziału jej przedstawiciela w zespole oceniającym nauczyciela w przypadku odwołania od poprzednio ustalonej oceny,

4)      Rada Pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora.

 1. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.
 2. Inicjatorem zwołania zebrania Rady Pedagogicznej może być:

1)      Dyrektor Przedszkola,

2)      co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej,

3)      organ prowadzący,

4)      organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

 1. Nauczyciele są zobowiązani do nie ujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste dzieci lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników Przedszkola.
 2. Rada Pedagogiczna działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.

§ 11b

 1. W Przedszkolu działa Rada Rodziców, która stanowi reprezentację rodziców dzieci uczęszczających do Przedszkola.
 2. Zasady tworzenia Rady Rodziców uchwala ogół rodziców Przedszkola.
  W skład Rady Rodziców wchodzi po dwóch przedstawicieli rad oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców danego oddziału.
 3. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze Statutem Przedszkola.
 4. Do zadań Rady Rodziców należy w szczególności:

1)      wspieranie statutowej działalności Przedszkola,

2)      uczestnictwo w życiu Przedszkola, które przyczynia się do podnoszenia jakości pracy 

      i zaspakajania potrzeb dzieci.

 1. Do kompetencji Rady Rodziców należy:

1)      występowanie do Dyrektora, organu prowadzącego Przedszkole oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach Przedszkola,

2)      uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną:

a) programu wychowawczego przedszkola obejmującego wszystkie treści
i działania o charakterze wychowawczym skierowane do przedszkolaków, realizowanego przez nauczycieli,

b) programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych przedszkolaków oraz potrzeb danego środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania                                o charakterze profilaktycznym skierowane do dzieci, nauczycieli i rodziców,

3)      opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez Dyrektora Przedszkola.

 1. Rada Rodziców może występować do Rady Pedagogicznej i Dyrektora Przedszkola                             z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw Przedszkola.

§ 12

 1. Poszczególne organy Przedszkola współdziałają tak aby:

1)      zapewniały każdemu z nich możliwości działania i podejmowania decyzji w granicach kompetencji określonych ustawą,

2)      umożliwiały rozwiązywanie sytuacji konfliktowych wewnątrz Przedszkola,

3)      zapewniały bieżącą wymianę informacji pomiędzy organami przedszkola w zakresie planowanych i planowanych działaniach oraz decyzjach.

 1. Ustala się następujące zasady współdziałania organów Przedszkola:

1)      każdy organ przedszkola planuje swoją działalność na dany rok szkolny,

2)      każdy organ Przedszkola, po analizie planów działania pozostałych organów, może włączyć się do rozwiązywania konkretnych problemów Przedszkola, proponując swoją opinię lub stanowisko w danej sprawie, nie naruszając kompetencji organu uprawnionego,

3)      organy Przedszkola mogą zapraszać na swoje planowane lub doraźne zebrania przedstawicieli innych organów w celu wymiany informacji i poglądów.

§ 13

 1. Spory kompetencyjne między organami Przedszkola rozstrzyga Dyrektor poprzez spotkania negocjacyjne.
 2. Organy ustalają między sobą formy ich rozstrzygnięcia.
 3. Dopuszcza się w rozstrzyganiu sporów udział osób spoza Przedszkola.
 4. W przypadku nie rozstrzygnięcia sporu na terenie Przedszkola, każda ze stron ma prawo odwołać się do organu prowadzącego lub sprawującego nadzór pedagogiczny, jeżeli tak stanowią odrębne przepisy.

Rozdział 4

Organizacja pracy Przedszkola

§ 14

 1. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział złożony z dzieci  w zbliżonym wieku.
 2. Przedszkole jest wieloodziałowe
 3. Liczba miejsc organizacyjnych w przedszkolu ustalona jest w arkuszu organizacyjnym przedszkola opracowanym na dany rok szkolny.
 4. Liczba dzieci w oddziale wynosi 25.
 5. Przedszkole prowadzi oddział integracyjny dla dzieci z niedosłuchem i słabo słyszących.
 6. Liczba dzieci w oddziale integracyjnym wynosi od 15 do 20, w tym od 3 do 5 dzieci z niedosłuchem
 7. Do oddziału integracyjnego przyjmowane są dzieci z niedosłuchem posiadające orzeczenie Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego.
 8. Szczegółowe zasady pracy w oddziale integracyjnym określa stosowna procedura.

 

 1. Grupy międzyoddziałowe:

1)          Dyrektor może podjąć decyzję o prowadzeniu zajęć opiekuńczych i dydaktyczno –wychowawczych w grupach międzyoddziałowych,

2)          Grupa międzyoddziałowa jest tworzona na okres roku szkolnego w celu zapewnienia  opieki  nad  dziećmi w godzinach 6.00 – 8.00 i 13.00 – 17.00,

3)          Wycieczki, wyjazdy do teatru i inne formy wyjazdowe zajęć mogą odbywać się w grupach o strukturze międzyoddziałowej, zgodnie z „Regulaminem organizacji wycieczek przedszkolnych”.

§ 15

 1. Organizacja pracy wychowawczo – dydaktycznej i opiekuńczej odbywa się  w oparciu o:

1)      podstawę programową wychowania przedszkolnego,

2)      na podstawie zestawu programów wychowania w Przedszkolu, uchwalonego na zebraniu Rady Pedagogicznej, na dany rok szkolny. Wyboru programu dokonuje nauczyciel, któremu powierzono opiekę nad danym oddziałem lub osoba prowadząca zajęcia dodatkowe, uwzględniając potrzeby i możliwości dzieci.

 1. Dyrektor  Przedszkola  dopuszcza do użytku w Przedszkolu przedstawiony przez nauczycieli program wychowania przedszkolnego. 
 2. Godzina zajęć w Przedszkolu trwa 60 minut.
 3. Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo, w szczególności zajęć umuzykalniających, nauki języka obcego, nauki religii jest dostosowany do możliwości rozwojowych                               i wynosi:

1)      z dziećmi w wieku 3 – 4 lata - około 20 minut,

2)      z dziećmi w wieku 5 lat - około 30 minut.

 1. Przedszkole prowadzi dla każdego oddziału dziennik zajęć, w którym dokumentuje się przebieg pracy wychowawczo-dydaktycznej z dziećmi w danym roku szkolnym.
 2. W Przedszkolu mogą być prowadzone inne dzienniki zajęć uzasadnione koniecznością dokumentowania przebiegu nauczania. Sposób ich dokumentowania określają odrębne przepisy.

§ 16

 1. Organizację wychowania, nauczania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji przedszkola opracowany przez Dyrektora.
 2. Arkusz organizacji przedszkola zatwierdza organ prowadzący.
 3. W arkuszu organizacji Przedszkola określa się w szczególności:

1)Czas pracy poszczególnych oddziałów,

2)Planowaną liczbę wychowanków przedszkola,

3)Liczbę oddziałów przedszkola, ich liczebność,

4)Wykaz proponowanych zajęć dodatkowych,

5)Liczbę pracowników przedszkola z uwzględnieniem podziału na pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze,

6)Ogólną liczbę godzin pracy finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący przedszkole,

7)Projektowaną organizację pracy kadry specjalistycznej (psychologa, logopedy, rehabilitanta, pedagoga, terapeuty itp.).

 1. W arkuszu organizacji przedszkola podaje się, w podziale na stopnie awansu zawodowego, liczbę nauczycieli ubiegających się o wyższy stopień awansu zawodowego, którzy będą mogli przystąpić w danym roku szkolnym do postępowań kwalifikacyjnych lub egzaminacyjnych oraz wskazuje się najbliższe terminy złożenia przez nauczycieli wniosków o podjęcie tych postępowań.

§ 17

 1. Organizację pracy Przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez Dyrektora Przedszkola na wniosek Rady Pedagogicznej na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji. Uwzględnia on wymagania zdrowotne, higieniczne i jest dostosowany do założeń programowych oraz oczekiwań rodziców.
 2. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele, którym powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustalają dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.
 3. Rozkład dnia w miarę potrzeby może być zmieniony w ciągu dnia.

§ 18

 1. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący Przedszkole na wniosek dyrektora.
 2. Dzienny czas pracy przedszkola wynosi 11 godzin.
 3. Przedszkole czynne jest od godziny 600 do godziny 1700.
 4. W czasie przerw w pracy Przedszkola, na wniosek rodziców, Przedszkole zapewnia opiekę dziecku w innym przedszkolu.
 5. Zmianę organizacji pracy Przedszkola przewiduje się w okresie przerw urlopowych, świątecznych, ferii i innych, a dotyczy to w szczególności:

1)      zmniejszenia liczby oddziałów w przypadku, gdy zmniejszy się frekwencja dzieci                         w Przedszkolu z uwagi na przerwę w pracy szkół,

2)      w przypadku ponad 50 % frekwencji dzieci w oddziale spowodowanej chorobą, dużej absencji nauczycieli (liczba dzieci nie może przekroczyć 25).

 1. W Przedszkolu mogą być prowadzone zajęcia dodatkowe. Przy ich organizacji uwzględnia się potrzeby rozwojowe i możliwości dzieci.

§ 19

 1. Do realizacji celów statutowych Przedszkole posiada:

1)      sale zajęć dla poszczególnych oddziałów z sanitariatami

2)      salę zabaw,

3)      salę gimnastyczną

4)      salę terapii psychologicznej i logopedycznej,

5)      szatnię,

6)      pomieszczenia administracyjne,

7)      kuchnię wraz z zapleczem gospodarczym,

8)      ogród przedszkolny.

 1. Sale zajęć, dla każdej grupy wyposażone są w meble, sprzęt, pomoce dydaktyczne gwarantujące dziecku bezpieczny pobyt w placówce.
 2. Dzieci mają możliwość codziennego korzystania z ogrodu przedszkolnego wyposażonego w  odpowiednio dobrane i dostosowanymi do ich potrzeb urządzenia.
 3. Zasady organizacji pracy określa Regulamin Pracy Przedszkola.

 

 

§ 20

 1. Przedszkole zapewnia dzieciom możliwość korzystania z wyżywienia.
  1. Wysokość opłat za żywienie dziecka w przedszkolu ustala zarządzeniem dyrektor przedszkola. Obejmuje ona koszt zakupu surowca przeznaczonego na przygotowanie posiłków.
  2. Świadczenia udzielane przez Przedszkole są nieodpłatne w zakresie realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego, określonej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.
  3. Zasady odpłatności za pobyt dziecka w Przedszkolu ustala organ prowadzący Przedszkole                          w odrębnych aktach wydawanych przez ten organ.
  4. Termin pobierania odpłatności za wyżywienie ustala Dyrektor Przedszkola.
  5. Rodzice zobowiązani są do podpisania umowy korzystania z usług Przedszkola oraz przestrzegania terminu dokonywania opłat.
  6. Za każdy dzień nieobecności w Przedszkolu rodzicom przysługuje w następnym miesiącu zwrot kosztów za żywienie. 
  7. Rodzice/prawni opiekunowie dziecka mający bardzo niskie dochody w przeliczeniu na jednego członka rodziny mogą ubiegać się o udzielenie dofinansowania do żywienia dziecka w przedszkolu lub pełnego pokrycia kosztów żywienia dziecka w przedszkolu  udzielanego przez  Ośrodek Pomocy Społecznej.

§ 21

 1. Dyrektor Przedszkola powierza każdy oddział opiece jednego lub dwóch nauczycieli, zależnie od czasu pracy oddziału lub realizowanych zadań.
  1. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej, dydaktycznej i opiekuńczej nauczyciel może prowadzić swój oddział przez cały okres uczęszczania dzieci do przedszkola.

§ 22

 1. Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania i nauczania dzieci.
 2. W Przedszkolu prowadzone są formy współdziałania uwzględniające prawo rodziców do:

1)      znajomości zadań wynikających w szczególności z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale  poprzez zebrania ogólne, grupowe połączone z zajęciami także przez wymianę korespondencyjną w formie informacji, ogłoszeń, ankiet, oświadczeń,

2)      uzyskiwania rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego  zachowania                             i rozwoju poprzez kontakty indywidualne z nauczycielem.

 1. W poszczególnych oddziałach spotkania z rodzicami odbywają się nie rzadziej dwa razy w danym roku szkolnym.
 2. Rodzice mają obowiązek wywiązywać się z zadań stawianych przez Przedszkole dotyczących zdrowia i higieny dzieci.

Rozdział 5

Nauczyciele i inni pracownicy Przedszkola

§ 23

 1. Pracownikami Przedszkola są:

1)      Dyrektor,

2)      nauczyciele,

3)      pracownicy administracji i obsługi.

 1. Liczbę pracowników na dany rok szkolny, na wniosek Dyrektora, ustala organ prowadzący Przedszkole w zależności od ilości dzieci, potrzeb i wymogów organizacyjnych placówki.
 2. Zasady zatrudniania, zwalniania, oceniania, wymagania kwalifikacyjne, prawa                                 i obowiązki nauczycieli określa ustawa Karta Nauczyciela i wydane do niej przepisy wykonawcze.
  1. Dyrektor powierza każdemu nauczycielowi i innym pracownikom przedszkola szczegółowy zakres obowiązków.
  2. Każdy pracownik zobowiązany jest do znajomości i stosowania przepisów BHP obowiązujących w placówkach oświatowych oraz zgodnie z tymi przepisami do poddawania się regularnie okresowym badaniom lekarskim i szkoleniom BHP.
  3. Każdy pracownik Przedszkola jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo i zdrowie dzieci.
  4. Wszyscy pracownicy Przedszkola zobowiązani są do zachowania tajemnicy służbowej                       w zakresie dotyczącym spraw wychowanków i wybranych aspektów działalności Przedszkola.
  5. Wszyscy pracownicy winni dbać o dobre imię placówki, strzec jej mienia i szanować dobro społeczne.

§ 24

 1. Nauczyciel prowadzi pracę wychowawczo-dydaktyczną, jest odpowiedzialny za jej jakość:

1)      realizuje obowiązki zgodnie z art. 6 Karty Nauczyciela,

2)      planuje pracę w oparciu o program wychowania przedszkolnego,

3)      planuje tematykę cykliczną wspólnie z dziećmi.

 1. Nauczyciel w swoich działaniach wychowawczych, dydaktycznych i opiekuńczych ma obowiązek kierowania się dobrem dzieci, troską o ich zdrowie, postawę moralną                                i obywatelską z poszanowaniem godności osobistej dziecka.
 2. Nauczyciel prowadzi dokumentację pedagogiczną oddziału zgodnie z odrębnymi przepisami.
 3. Nauczyciel prowadzi obserwację pedagogiczną mającą na celu poznanie możliwości                   i potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentuje ją:

1)      sposób prowadzenia dokumentacji dotyczącej obserwacji określa Rada Pedagogiczna na swoim zebraniu w miesiącu sierpniu,

2)      obserwacje dzieci wykorzystywane są do zindywidualizowania  procesu wychowawczo-dydaktycznego.

 1. Nauczyciel prowadzi analizę gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna) z początkiem roku poprzedzającego rozpoczęcie przez dziecko nauki                    w klasie I szkoły podstawowej.
 2. Nauczyciel wspomagający (surdopedagog) ponadto :

1)        planuje i prowadzi pracę wychowawczo- dydaktyczną z dziećmi z niedosłuchem

2)        współpracuje ze specjalistami świadczącymi wykwalifikowaną pomoc psychologiczno- pedagogiczną

3)        opracowuje wraz ze specjalistami indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny (IPET) dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

 

§ 25

 1. Przedszkole zatrudnia także specjalistów i powierza im prowadzenie zajęć w zakresie pomocy psychologiczno – pedagogicznej.
 2. Do zadań specjalistów należy:

1)          Przeprowadzenie wstępnych badań dzieci,

2)          Prowadzenie systematycznych zajęć z dziećmi,

3)          Utrzymywanie stałego kontaktu z rodzicami/prawnymi opiekunami dziecka wymagającego wparcia,

4)          Wspieranie rodziców/prawnych opiekunów,

5)          Udzielanie instruktażu nauczycielom,

6)          Organizowanie i prowadzenie pogadanek dla nauczycieli i rodziców/prawnych opiekunów.

§ 26

 1. Pracownikami administracyjnymi w Przedszkolu są:

1)       Intendent

2)       Kasjer,

 1. Do obowiązków  Intendenta  należy:

1)      przelewowa obsługa finansowa,

2)      obsługa żywieniowa dzieci,

3)      kontrolowanie dokonywanych przez rodziców wpłat na konto za wyżywienie i pobyt dzieci w Przedszkolu,

4)      prowadzenia stosownej dokumentacji wymaganej odrębnymi przepisami.

 1. Do obowiązków kasjera należy:

1)      gotówkowa obsługa finansowa

2)      prowadzenia stosownej dokumentacji wymaganej odrębnymi przepisami

§ 27

 1. Pracownikami obsługi w przedszkolu są:

1)      kucharka,

2)      pomoc kuchenna,

3)      starsza woźna,

4)      pomoc nauczyciela,

5)      rzemieślnik.

 1. Kucharka obowiązana jest:

1)      przyrządzać punktualnie zdrowe i higieniczne posiłki,

2)      przyjmować produkty z podręcznego magazynu i dbać o racjonalne ich zużycie,

3)      prowadzić magazyn podręczny,

4)      utrzymywać w stanie używalności powierzony sprzęt kuchenny i dbać o czystość pomieszczeń kuchennych,

5)      brać udział w ustalaniu jadłospisów.

 1. Pomoc kuchenna obowiązana jest:

1)      pomagać kucharce w sporządzaniu posiłków,

2)      zmywać i utrzymywać w czystości kuchnię, sprzęt i naczynia kuchenne,

3)      wykonywać inne polecenia kucharki wynikające z bieżących potrzeb pracy w kuchni.

 1. Starsza woźna obowiązana jest:

1)      spełniać czynności obsługowe i opiekuńcze w stosunku do wychowanków polecone przez nauczycielkę danego oddziału oraz inne wynikające z rozkładu czynności dzieci w ciągu dnia,

2)      utrzymywać czystość w przydzielonych pomieszczeniach,

3)      wykonywać polecenia dyrektora dotyczące organizacji Przedszkola i bezpieczeństwa dzieci.

 1. Pomoc nauczyciela obowiązana jest:

1)      spełniać czynności opiekuńcze i wychowawcze w stosunku do wychowanków polecone przez nauczycielkę danego oddziału oraz inne wynikające z rozkładu czynności dzieci w ciągu dnia,

2)      wspomagać nauczyciela w realizacji zajęć dydaktycznych.

3)      wykonywać polecenia dyrektora dotyczące organizacji Przedszkola i bezpieczeństwa dzieci.

 1. Rzemieślnik obowiązany jest:

1)      wykonywać prace gospodarcze i konserwatorskie możliwe do wykonania we własnym zakresie,

2)      utrzymywać w czystości otoczenie Przedszkola,

3)      zamiatać i odśnieżać przynależny do Przedszkola odcinek ulicy i chodnika,

4)      utrzymywać w czystości ogródek przedszkolny, podlewać i konserwować zieleń                              w ogródku.

Rozdział 6

Wychowankowie Przedszkola

§ 28

 1. Przyjmowanie dzieci do Przedszkola odbywa się w trybie i na warunkach określonych                       w odrębnych przepisach.
 2. Wychowaniem przedszkolnym obejmowane są dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym,  którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku kalendarzowego,                                  w którym dziecko kończy 7 lat.
 3. Dziecko w wieku 6 lat jest zobowiązane do odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego.
 4. Dziecko w wieku 6 lat może roczne przygotowanie przedszkolne odbywać w placówce za granicą  lub przy przedstawicielstwie dyplomatycznym innego państwa w Polsce.
  1. Do przedszkola może uczęszczać dziecko z orzeczeniem poradni psychologiczno – pedagogicznej o potrzebie indywidualnego nauczania w sytuacji, gdy jego stan zdrowia uniemożliwia mu lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola.
  2. Do przedszkola może uczęszczać dziecko z orzeczeniem poradni psychologiczno – pedagogicznej o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego w sytuacji, gdy jego stan zdrowia uniemożliwia mu lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola.
  3. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 7 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy                      9 lat.
  4. Obowiązek szkolny dzieci, o których mowa w ust.7 może być odroczony do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat.
  5. W szczególnie uzasadnionych  przypadkach do Przedszkola może zostać przyjęte dziecko, które ukończyło 2,5 roku.  

§ 29

Przedszkole stwarza warunki w zakresie realizacji praw dziecka, a w szczególności do:

1)      życzliwego i podmiotowego traktowania,

2)      zabawy i działania w bezpiecznych warunkach,

3)      przebywania w spokojnej, pogodnej atmosferze z wykluczeniem pośpiechu,

4)      spokoju i samotności, gdy tego potrzebuje,

5)      snu i wypoczynku, jeśli jest zmęczone,

6)      zabawy i wyboru towarzyszy zabawy,

7)      badania i eksperymentowania,

8)      doświadczania konsekwencji własnego zachowania (ograniczonego względami bezpieczeństwa),

9)      rozwoju z uwzględnieniem zainteresowań, możliwości i potrzeb,

10)  aktywnej dyskusji z dziećmi i dorosłymi,

11)  wyboru zadań i sposobu ich rozwiązania,

12)  nagradzania wysiłku,

13)  korzystania z zajęć korekcyjnych, terapii logopedycznej, jeśli takiej pomocy potrzebuje,

14)  formułowania własnych ocen, zadawania trudnych pytań (na które powinno uzyskać rzeczową, zgodną z prawdą, odpowiedź),

15)  ciągłej opieki ze strony nauczyciela;

16)  współpracy nauczyciel – dziecko opartej się na poszanowaniu godności osobistej dziecka,

17)  ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej,

18)  nauki regulowania własnych potrzeb,

19)  ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej,

20)  znajomości swoich praw.

§ 30

Do obowiązków dziecka należy:

1)      przestrzeganie ustalonych reguł współżycia w grupie,

2)      przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i zdrowia,

3)      przestrzegania higieny osobistej,

4)      poszanowanie godności rówieśników i dorosłych;,

5)      pełnienie dyżurów,

6)      wykonywanie czynności samoobsługowych i porządkowych w miarę swoich możliwości.

§ 31

Realizacja uprawnień dziecka do właściwych i należytych warunków pobytu w Przedszkolu, zapewniających bezpieczeństwo i służących zaspakajaniu jego potrzeb odbywa się poprzez:

1)      umieszczenie planów ewakuacji Przedszkola w widocznym  miejscu, w sposób zapewniający łatwy do nich dostęp oraz ogrodzenie terenu Przedszkola,

2)      przeprowadzania prac remontowych, naprawczych i instalacyjnych w pomieszczeniach Przedszkola pod nieobecność dzieci w tychże pomieszczeniach,

3)      zapewnienie na terenie Przedszkola właściwego oświetlenia, równą nawierzchnię dróg i przejść oraz instalacji do odprowadzania ścieków i wody deszczowej, zakrycie otworów kanalizacyjnych, studzienek i innych zagłębień odpowiednimi pokrywami lub trwałe zabezpieczenie w inny sposób,

4)      oczyszczanie w okresie zimowym przejść na terenie Przedszkola  ze śniegu i lodu,

5)      utrzymywanie urządzeń higieniczno-sanitarnych  w czystości i w stanie pełnej sprawności technicznej,

6)      zapewnienie w pomieszczeniach Przedszkola  właściwego oświetlenia, wentylacji                            i ogrzewania,

7)      dostosowanie sprzętu, z którego korzystają dzieci, do wymagań ergonomii,

8)      utrzymywanie kuchni i stołówki w czystości, a ich wyposażenie we właściwym stanie technicznym zapewniającym bezpieczne używanie,

9)      wietrzenie pomieszczeń w czasie przerwy w zajęciach przeprowadzanych z dziećmi,                       a w razie potrzeby także w czasie zajęć,

10)  zapewnienie opieki podczas zajęć prowadzonych przez Przedszkole

11)  zapewnienie w pomieszczeniach Przedszkola temperatury co najmniej 18°,

12)  wyposażenie Przedszkola w  niezbędne środki do udzielania pierwszej pomocy wraz                       z instrukcją o zasadach jej udzielania,

13)  zapewnienie dzieciom odpowiedniej liczby nauczycieli oraz właściwego sposobu zorganizowania im opieki podczas wyjść i wycieczek poza teren Przedszkola,                              z zastrzeżeniem niedopuszczalnego realizowania wycieczek podczas burz, śnieżyc                        i gołoledzi,

14)  zapewnienie dziecku uległemu wypadkowi opieki, sprowadzenia fachowej pomocy medycznej oraz udzielania pierwszej pomocy.

§ 32

 1. Przedszkole przeprowadza rekrutację w oparciu o zasadę jawności i pełnej dostępności.
 2. Terminy i zasady przyjęcia dzieci do przedszkola określa Regulamin rekrutacji dzieci do Przedszkola nr 27 w Chorzowie.
 3. Rekrutacja dzieci przeprowadzana jest w terminie ustalonym przez dyrektora przedszkola w porozumieniu z organem prowadzącym przedszkole.

§ 33

 1. Dyrektor Przedszkola może, w drodze decyzji, skreślić dziecko z listy wychowanków                 w następujących przypadkach:

1)                      dwumiesięcznego zalegania z odpłatnością za przedszkole w sytuacji wyczerpania dopuszczalnych  przez Kodeks Cywilny form informowania rodziców o powstałej zaległości płatniczej i proponowanych przez dyrektora sposobów jej uiszczenia,

2)                      nieobecności dziecka ponad miesiąc bez wyjaśnienia jej przyczyny przez rodziców/prawnych opiekunów,

3)                      niedostosowania dziecka do grupy ( np. silna agresja ) zagrażającego  zdrowiu                               i bezpieczeństwu innych dzieci i braku możliwości udzielania pomocy w ramach środków, jakimi dysponuje Przedszkole; przy czym decyzja ta podejmowana jest                                w porozumieniu z psychologiem sprawującym opiekę nad dziećmi,

4)                       zatajenia przez rodziców ważnych informacji o dziecku, które uniemożliwiają jego pobyt w przedszkolu,

5)                       uchylania się rodziców (prawnych opiekunów) od współdziałania z nauczycielem oddziału w zakresie ustalenia zasad jednolitego oddziaływania wychowawczego;

6)                       braku możliwości określenia form pomocy i opieki dziecku wynikającego                                  z odmowy podjęcia współpracy ze specjalistami poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej,

7)                      nieprzestrzegania przez rodziców postanowień niniejszego statutu.

 1. Skreśleniu z listy wychowanków nie podlegają dzieci realizujące w Przedszkolu obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego, a także dzieci mające prawo do rocznego przygotowania przedszkolnego.
 2. Skreślenie następuje na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej Przedszkola.
 3. Decyzję o skreśleniu dziecka z listy wychowanków Przedszkola przekazuje się rodzicom lub przesyła na adres podany przez rodziców.

 

Rozdział 7

Rodzice

§ 34

 1. Rodzice/prawni opiekunowie mają prawo do :

1)                współdziałania z dyrektorem i innymi organami przedszkola we wszystkich sprawach organizacyjnych i merytorycznych,

2)             zapoznawania się z zadaniami wynikającymi z planu pracy Przedszkola oraz programem wychowania przedszkolnego w danym oddziale

3)              uzyskiwania na bieżąco rzetelnej informacji na temat postępów, sukcesów i niepowodzeń  swojego dziecka. Z tytułu udostępniania rodzicom gromadzonych przez przedszkole informacji w zakresie nauczania, wychowania oraz opieki, dotyczących ich dzieci, nie mogą być pobierane od rodziców opłaty, bez względu na postać i sposób przekazywania tych informacji

4)               przebywania  w  przedszkolu  oraz  obserwowania  zajęć  po  uzgodnieniu                             z  dyrektorem przedszkola

5)               uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli i specjalistów zatrudnionych w przedszkolu

6)               wyrażania i przekazywania dyrektorowi wniosków na temat warunków  funkcjonowania przedszkola.

7)               wnoszenia skarg i interwencji oraz zgłaszania wniosków dotyczących działań statutowych przedszkola zgodnie z obowiązującą w placówce procedurą: „Procedura przyjmowania skarg, interwencji i wniosków”

8)               uzyskiwania informacji o stanie gotowości szkolnej swojego dziecka, aby mogli wspomagać  go w rozwoju

9)               w odniesieniu do swojego dziecka, wystąpienia z inicjatywą udzielenia dziecku pomocy psychologiczno – pedagogicznej, udziału w poradach, konsultacjach, warsztatach i szkoleniach organizowanych w ramach tej pomocy i w spotkaniach zespołu do spraw planowania i  koordynowania pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz wystąpienia z wnioskiem o udział w spotkaniu zespołu innej osoby, np. lekarza, psychologa, pedagoga, logopedy lub innego specjalisty.

§ 35

 1. Do podstawowych obowiązków rodziców/prawnych opiekunów dziecka należy:

1)      przestrzeganie niniejszego Statutu,

2)      respektowanie uchwał Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców,

3)      terminowe uiszczanie odpłatności za korzystanie z usług Przedszkola,

4)      przestrzenie ustalonej organizacji dnia w przedszkolu – przyprowadzanie i odbieranie dzieci z Przedszkola w czasie ustalonym przez Przedszkole,

5)      w przypadku dziecka podlegającego obowiązkowi rocznego przygotowania     przedszkolnego dopełnienie czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do przedszkola, a także zapewnić regularne uczęszczanie dziecka na zajęcia oraz informowanie, w terminie do 30 września każdego roku, dyrektora szkoły podstawowej w obwodzie której dziecko mieszka o realizacji tego obowiązku w placówce przedszkolnej,

6)      informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w przedszkolu,

7)      niezwłoczne zawiadamianie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych,

8)      zapewnienie regularnego uczęszczania do przedszkola dzieci podlegających obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego,

9)       wspieranie nauczycieli w celu osiągnięcia gotowości szkolnej dziecka,

10)   zaopatrzenie dziecka w niezbędne przedmioty, przybory i pomoce,

11)  Inne obowiązki wynikające w uregulowań wewnętrznych przedszkola.

Rozdział 8

Postanowienia końcowe

§ 36

 1. Niniejszy Statut reguluje organizację i zakres działania Przedszkola.
 2. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami
 3. Zasady gospodarki finansowej przedszkola określają odrębne przepisy.
 4. Dla zapewnienia znajomości Statutu przez wszystkich zainteresowanych ustala się, że zostaje on zamieszczony na stronie internetowej przedszkola. Tekst jednolity znajduje się w kancelarii placówki i jest dostępny dla rodziców/prawnych opiekunów i pracowników przedszkola.
 5. Organem uprawnionym do uchwalania zmiany Statutu jest Rada Pedagogiczna.
 6. W razie zmian prawnych statut może ulec zmianie.
 7. Zmiany Statutu dokonywane są w formie uchwały Rady Pedagogicznej.

 

 

 

Tekst jednolity Statutu Przedszkola nr 27 w Chorzowie wchodzi w życie z mocą obowiązującą od 1 września 2016 roku. Traci moc Statut z dnia 1 września 2015 roku.

 

 

 dokument wytworzony przez: Joanna Polewka, dnia: 2016-10-16
utworzony: 27-11-2007 / modyfikowany: 16-10-2016
wprowadził(a): Joanna Polewka
rejestr zmian

Stopka serwisu

© BIP - Przedszkole nr 27 w Chorzowie 2017, kontakt: pol_oles@poczta.onet.pl