BIP - Przedszkole nr 27 w Chorzowie

BIP - strona główna
Przedszkole nr 27 w Chorzowie

Narzędzia

Czcionka:

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Kontrast:

 • Kontrast domyślny
 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast żółto-czarny
 • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót

Treść strony

wersja do druku
OGŁOSZENIA

 

Rekrutacja na rok szkolny 2018/2019

Rekrutacja do przedszkola na rok szkolny 2018/2019 odbywa się w systemie elektronicznym.
W postępowaniu rekrutacyjnym biorą udział dzieci 3, 4, 5 i 6 letnie urodzone w latach 2012, 2013, 2014 i 2015 zamieszkałe na terenie gminy Chorzów.

Dzieci sześcioletnie są obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu lub innej formie wychowania przedszkolnego – na podstawie art. 31, ust. 4 Ustawy Prawo Oświatowe. Oddziały zerowe mieszczą się w szkołach podstawowych: SP 12 z Oddz. Integr., SP 14, SP 15, SP 17, SP 37.
Dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego przyjmowane są poza rekrutacją. W celu zapisania dziecka do przedszkola rodzic powinien zgłosić się w terminie od 11 marca do 30 kwietnia do Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Chorzów z oryginałem orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wraz z uzupełnionym wnioskiem – zał. 1do Zarządzenia Nr OR.100.2017 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 9 czerwca 2017 r.

Zasady rekrutacji
Zapisy w formie elektronicznej  będą trwały od 6 marca do 20 marca 2018r. Otwarcie systemu elektronicznego dla rodzica/ opiekuna prawnego nastąpi 6 marca br. o godz. 9.00 Można wybrać maksymalnie trzy placówki, pamiętając że ich kolejność oznacza hierarchię ważności. Formularz elektroniczny należy wypełnić w systemie i wydrukować. Wydrukowany wniosek wraz ze stosownymi dokumentami i oświadczeniami należy złożyć w placówce pierwszego wyboru (wymienionej na wniosku jako pierwsza).

Aby zalogować się do systemu rekrutacyjnego należy wejść na stronę: www.chorzow.przedszkola.vnabor.pl.

Ważne terminy:

- Otwarcie systemu dla rodziców – składanie wniosków o przyjęcie do przedszkola/oddziału w szkole podstawowej: od 6 marca, godz. 9.00 do 20 marca 2018 r. godz.15.00

Wydrukowany wniosek wraz ze stosownymi dokumentami                                          

i oświadczeniami należy złożyć w naszej placówce, wyłącznie wtedy, jeżeli nasze przedszkole zostało wskazane we wniosku jako pierwsze. 

 w terminie:

6  marca w godzinach 9.00 – 16.00

7 – 19 marca w godzinach 8.00 – 16.00

oraz 20 marca w godzinach  8.00 – 15.00

- Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych:                               

   10 kwietnia 2018r. godz. 9.00
- Potwierdzanie woli przyjęcia przez rodziców w placówce zakwalifikowania:                         

  od 10 kwietnia 2018r. godz. 9.00 do 17 kwietnia 2018r.godz.15.00
-
Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych: 20 kwietnia 2018r.godz.9.00

 

wykaz dokumentów dostarczonych przez rodziców niezbędnych w procesie rekrutacji

 

 1. Do wniosku dołącza się dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów podstawowych (ustawowych) tj.:

1.1  oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata (wniosek)

1.2  oświadczenie dotyczące samotnego wychowywania kandydata w rodzinie (wniosek)

1.3  inne informacje o kandydacie (wniosek)

1.4  orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2046 i 1984)

1.5  prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem

1.6  dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2016 roku poz. 575,1583 i 1860)

 1. Do wniosku dołącza się dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów dodatkowych ( gminnych) określonych przez organ prowadzący:

2.1  oświadczenie od każdego rodzica lub rodzica samotnie wychowującego dziecko o pracy zawodowej/prowadzeniu działalności gospodarczej lub pobieraniu nauki w systemie stacjonarnym (wniosek)

2.2  oświadczenie rodzica w sprawie rodzeństwa uczęszczającego do wybranego przedszkola (wniosek)

2.3  oświadczenie rodzica, że dziecko w roku składania wniosku korzysta ze zorganizowanej formy opieki nad dzieckiem do lat 3 zgodnie z ustawa z dnia 2 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi do lat 3 w roku szkolnym poprzedzającym rok, na który prowadzona jest rekrutacja (wniosek)

2.4  oświadczenie rodziców o odprowadzaniu podatku na rzecz gminy Chorzów (dokument dostępny w systemie rekrutacyjnym w zakładce „Pliki do pobrania”)

 1. Dokumenty, o których mowa w ust. 8 pkt. 8.4, 8,5, 8,6 mogą być składane w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii, urzędowo poświadczonego odpisu, wyciągu z dokumentu lub w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica dziecka.
 2. Oświadczenia, o których mowa ust. 8 pkt. 8.1; 8.2, oraz 9 pkt.9.1;9.2;9.3;9.4 składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Rodzic składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań

 

 

 osoba odpowiedzialna za treść: Joanna Polewka, dnia: 2018-02-16
utworzony: 06-10-2006 / modyfikowany: 16-02-2018
rejestr zmian

Stopka serwisu

© BIP - Przedszkole nr 27 w Chorzowie 2019, kontakt: pol_oles@poczta.onet.pl